Đánh giá thực trạng tài chính và các giải pháp cải thiện tình hình tài chính công ty TNHH vận tải thủy Hà Thanh

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 12

1.1. Tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính doanh nghiệp 12

1.1.1 Tài chính doanh nghiệp và các quyết định tài chính doanh nghiệp 12

1.1.1.1 Tài chính doanh nghiệp 12

1.1.1.2 Các quyết định tài chính của doanh nghiệp 14

1.1.2 Quản trị tài chính doanh nghiệp 18

1.1.2.1 Khái niệm, nội dung quản trị tài chính doanh nghiệp 18

1.1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới quản trị tài chính doanh nghiệp 20

1.1.2.3 Vai trò của quản trị tài chính doanh nghiệp 23

1.2 Đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp 24

1.2.1   Khái niệm, mục tiêu đánh giá thực trạng tài chính doanh nghiệp 24

1.2.1.1 Khái niệm đánh giá thực trạng tài chính doanh nghiệp 24

1.2.1.2 Mục tiêu đánh giá thực trạng tài chính doanh nghiệp 26

1.2.2 Nội dung đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp 28

1.2.2.1 Tình hình huy động vốn của doanh nghiệp 28

1.2.2.2 Tình hình đầu tư và sử dụng vốn của doanh nghiệp 33

1.2.2.3 Tình hình huy động và sử dụng vốn bằng tiền của doanh nghiệp 34

1.2.2.4 Tình hình công nợ và khả năng thanh toán của doanh nghiệp 36

1.2.2.5 Hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp 41

1.2.2.6 Đánh giá kết quả kinh doanh và khả năng sinh lời của DN 45

CHƯƠNG 2:  ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VẬN TẢI THỦY HÀ THANH TRONG THỜI GIAN QUA.

2.1.  Quá trình hình thành và phát triển của công ty 51

2.1.1. Quá trình thành lập và phát triển 51

2.1.1.1. Giới thiệu chung về công ty 51

2.1.1.2  Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH vận tải thủy Hà  Thanh. 52

2.1.2  Tổ chức hoạt động kinh doanh của công ty 53

2.1.2.1 Chức năng, ngành nghề kinh doanh 53

2.1.2.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 55

2.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh. 58

2.1.2.1 Quy trình vận chuyển, sản xuất. 58

2.1.2.2 Trang thiết bị và cơ sở vật chất. 60

2.1.2.3 Nguồn nhân lực. 60

2.1.2.4 Tình hình thị trường và đối thủ cạnh tranh. 61

2.1.2.5  Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động của công ty 61

2.2. Đánh giá thực trạng tài chính tại Công ty TNHH vận tải thủy Hà Thanh. 62

2.2.1. Về tình hình huy động vốn của Công ty 62

2.2.2 Tình hình đầu tư và sử dụng vốn của doanh nghiệp 71

2.2.3 Tình hình huy động và sử dụng vốn bằng tiền của doanh nghiệp 76

2.2.4  Tình hình công nợ và khả năng thanh toán của doanh nghiệp 78

2.2.5 Hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp 86

2.2.6. Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời 93

2.3 Đánh giá chung về thực trạng tài chính tại công ty TNHH vận tải thủy Hà Thanh. 100

2.3.1 Những mặt tích cực. 100

2.3.2 Những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân. 101

CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỦY HÀ THANH 104

3.1. Mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty TNHH vận tải thủy Hà Thanh  trong thời gian tới 104

3.1.1. Bối cảnh kinh tế – xã hội 104

3.1.2. Mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty TNHH vận tải thủy Hà Thanh. 105

3.2. Các giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty TNHH vận tải thủy Hà Thanh. 106

3.2.1. Giải pháp cải thiện tình hình huy động vốn của công ty. 107

3.2.2. Giải pháp cải thiện tình hình đầu tư và sử dụng vốn. 109

3.2.3. Giải pháp cải thiện tình hình công nợ và khả năng thanh toán. 110

3.2.4. Giải pháp quản lý chi phí sản xuất kinh doanh, tăng doanh thu và lợi nhuận. 113

3.2.5 Hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác đánh giá tình hình tài chính. 114

3.3 Điều kiện để thực hiện giải pháp. 115

3.3.1. Phía Nhà nước 115

      3.3.2. Về phía các cơ quan chủ quản………………………………………..116

      3.3.3. Phía công ty…………………………………………………………..116

KẾT LUẬN……………………

 

Xem thêm:

LỜI MỞ ĐẦU

  • Tính cấp thiết của đề tài:

Trước những biến đổi sâu sắc của nền kinh tế toàn cầu hóa, khi mà mức độ cạnh tranh hàng hóa dịch vụ giữa các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế ngày càng khốc liệt đã buộc tất cả các doanh nghiệp không những phải vươn lên trong quá trình sản xuất kinh doanh mà còn phải biết phát huy tiềm lực tối đa để đạt được hiệu quả sản xuất kinh doanh cao nhất. Vì thế các nhà quản trị doanh nghiệp phải luôn nắm rõ được thực trạng sản xuất kinh doanh và thực trạng tài chính của doanh nghiệp mình, từ đó có những chiến lược, kế hoạch phù hợp nhằm cải thiện và nâng cao năng lực tài chính của mình. Muốn vậy, doanh nghiệp cần đi sâu phân tích hoạt động tài chính một cách chi tiết và hiệu quả nhằm đánh giá được thực trạng tài chính hiện tại cũng như định hướng tương lai cho sự phát triển của toàn doanh nghiệp. Tình hình tài chính tốt sẽ thúc đẩy quá trình kinh doanh phát triển, tình hình tài chính xấu sẽ là kìm hãm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Điều này được thể hiện qua việc các quyết định tài chính doanh nghiệp có ảnh hưởng tới tất cả các khâu trong sản xuất kinh doanh từ huy động vốn ở đâu? Huy động vốn như thế nào? Đầu tư vào đâu? Tỷ trọng đầu tư tài sản ngắn hạn, dài hạn như thế nào?…Các quyết định phải có sự gắn kết và liên hệ với nhau tạo thành một thể thống nhất giúp cho doanh nghiệp vận hành trơn tru và hiệu quả. Trong bối cảnh nền kinh tế đang có nhiều biến động và suy thoái trầm trọng, thì công tác quản trị tài chính lại càng được quan tâm và tầm ảnh hưởng còn lớn hơn. Trong đó một vấn đề cơ bản đặt ra cho mọi doanh nghiệp ở thời điểm này là cần thiết phải đánh giá lại tình hình tài chính, từ đó định hướng được vị thế, khả năng kinh doanh, khả năng cạnh tranh, những điểm mạnh điểm yếu, nhưng lợi thế và bất lợi từ đó đề ra những giải pháp thay đổi, khắc phục và hoàn thiện khả năng tài chính của doanh nghiệp

         Phân tích tài chính không chỉ có ý nghĩa tới bản thân doanh nghiệp mà còn thu hút sự quan tâm của nhiều đối tượng như: cơ quan quản lý nhà nước, chủ nợ, chủ đầu tư v.v. Đối với doanh nghiệp, phân tích tài chính giúp đánh giá được thực trạng tài chính, từ đó tìm ra các giải pháp tài chính góp phần nâng cao hoạt động kinh doanh. Đối với các đối tượng còn lại, phân tích tài chính của doanh nghiệp cung cấp thông tin về tình hình tài chính của công ty phục vụ cho các cơ quan quản lý nhà nước, cũng như các quyết định của các nhà đầu tư.

         Xuất phát từ ý nghĩa của việc đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp, sau một thời gian thực tập tại Công ty TNHH vận tải thủy Hà Thanh, em đã mạnh dạn đi sâu vào nghiên cứu và hoàn thành bài luận văn cuối khóa với đề tài: “Đánh giá thực trạng tài chính và các giải pháp cải thiện tình hình tài chính công ty TNHH vận tải thủy Hà Thanh”.

  • Đối tượng và mục đích nghiên cứu:
  • Đối tượng nghiên cứu: Đề tài đi sâu và tìm hiểu các vấn đề liên quan đến tình hình tài chính của doanh nghiệp như lý luận chung về tài chính doanh nghiệp, các chỉ tiêu đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp tại Công ty TNHH vận tải thủy Hà Thanh.
  • Mục đích nghiên cứu:

–  Làm rõ những vấn đề lý luận về tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính doanh nghiệp.

– Trên cơ sở phân tích, làm rõ thực trạng tài chính của công ty hiện nay để đưa ra các giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính công ty trong giai đoạn tới.

  1.  Phạm vi nghiên cứu
  • Về không gian: Nghiên cứu thực trạng tài chính và giải pháp cải thiện tình hình tài chính công ty TNHH vận tải thủy Hà Thanh.

-Về thời gian: Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng tài chính của công ty từ năm 2011 đến 2013, định hướng cho các năm tiếp theo.

  • Nguồn số liệu: Số liệu sử dụng được lấy từ sổ sách kế toán, các Báo cáo tài chính của Công ty TNHH vận tải thủy Hà Thanh trong hai năm 2012-2013.
  • Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp chủ yếu được sử dụng trong đề tài là phương pháp so sánh và tổng hợp số liệu thu thập được trong quá trình thực tập để thấy được mức độ ảnh hưởng và xu hướng biến động của các chỉ tiêu, từ đó đưa ra các nhận xét. Ngoài ra còn sử dụng một số phương pháp khác như: phương pháp thay thế liên hoàn, phân tích các tỷ số, phương pháp liên hệ, cân đối, sử dụng các bảng biểu để minh họa.

  • Kết cấu đề tài: Kết cấu luận văn gồm có 3 chương:

Chương 1: Lý luận chung về đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp.

Chương 2: Đánh giá thực trạng tài chính tại Công ty TNHH vận tải thủy Hà Thanh

Chương 3: Các giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện tình hình tài của Công ty TNHH vận tải thủy Hà Thanh

Trong quá trình hoàn thành luận văn, em xin cám ơn sự giúp đỡ rất nhiệt tình của cô giáo ThS. Mai Khánh Vân, các cô chú cán bộ làm công tác tài chính kế toán của công ty TNHH vận tải thủy Hà Thanh, các thầy cô trong khoa Tài chính doanh nghiệp đã giúp em rất nhiều trong công trình nghiên cứu này. Em rất mong nhận được sự góp ý cũng như sự giúp đỡ chỉ bảo của cô giáo cũng như các cô chú cán bộ của công ty để hoàn thiện bài luận văn của mình.

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP

1.1. Tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính doanh nghiệp

1.1.1 Tài chính doanh nghiệp và các quyết định tài chính doanh nghiệp

1.1.1.1 Tài chính doanh nghiệp

Khái niệm: Theo Luật Doanh nghiệp năm 2005: “Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.”

Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế thực hiện các hoạt động sản xuất, cung ứng hàng hóa cho người tiêu dùng qua thị trường nhằm mục đích sinh lời. Quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng là quá trình kết hợp các yếu tố đầu vào như nhà xưởng, thiết bị, nguyên vật liệu… và sức lao động để tạo ra yếu tố làm đầu ra là hàng hóa và tiêu thụ hàng hóa để thu lợi nhuận.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để tải nhiều luận văn miễn phí hơn, bạn vào:  https://inthienhang.com/tai-luan-van-mien-phi.

Công ty TNHH Thế giới in ấn và photocopy
Địa chỉ: 87 Trần Đại Nghĩa – phường Bách Khoa – quận Hai Bà Trưng – Hà Nội
Hotline: 0938 152 888 – 04666 35 333
Email: insinhvienbk@gmail.com
Đánh giá thực trạng tài chính và các giải pháp cải thiện tình hình tài chính công ty TNHH vận tải thủy Hà Thanh
5 (100%) 1 vote

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *