Đánh giá thực trạng tài chính và các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ TKD Việt Nam

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 4

1.1. TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 4

1.1.1. Tài chính doanh nghiệp và các quyết định Tài chính doanh nghiệp 4

1.1.2. Quản trị tài chính doanh nghiệp 8

1.2. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 15

1.2.1. Khái niệm, mục tiêu đánh giá thực trạng Tài chính của doanh nghiệp 15

1.2.2. Tình hình tài chính doanh nghiệp 22

CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TKD VIỆT NAM 40

2.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TKD VIỆT NAM 40

2.1.1. Quá trình thành lập và phát triển công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ TKD Việt Nam 40

2.1.2. Đặc điểm hoạt động của công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ TKD Việt Nam 41

2.2. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TKD VIỆT NAM 47

2.2.1. Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của công ty TKD Việt Nam 47

2.2.2. Tình hình huy động vốn 50

2.2.3. Tình hình đầu tư và sử dụng vốn 56

2.2.4. Tình hình huy động và sử dụng vốn bằng tiền 60

2.2.5. Tình hình công nợ và khả năng thanh toán 61

2.2.6. Các chỉ số về cơ cấu nguồn vốn và cơ cấu tài sản của công ty 69

2.2.7. Hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh của công ty 73

2.2.8. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty 76

2.2.9. Các chỉ tiêu đánh giá chính sách cổ tức của công ty 83

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TKD VIỆT NAM 84

2.3.1. Những mặt tích cực 84

2.3.2. Những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân 85

CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TKD VIỆT NAM 88

3.1. MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TKD VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 88

3.1.1. Bối cảnh kinh tế – xã hội 88

3.1.2. Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ TKD Việt Nam 91

3.2. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TKD VIỆT NAM 92

3.2.1. Cơ cấu lại nguồn vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 92

3.2.2. Quản trị nợ phải thu 93

3.2.3. Quản trị Hàng tồn kho 97

3.2.4. Quản trị vốn bằng tiền và nâng cao khả năng thanh toán 100

3.2.5. Quản lý chi phí 103

3.3. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN GIẢI PHÁP 105

3.4.1. Đối với Nhà nước 105

3.4.2. Đối với doanh nghiệp 106

KẾT LUẬN 109

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 111

NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN 112

Xem thêm:

MỞ ĐẦU

 • Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Nền kinh tế Việt Nam đang ngày một hội nhập sâu và rộng với nền kinh tế thế giới, xu thế toàn cầu hóa cũng như những thay đổi của bản thân nền kinh tế trong nước làm cho mức độ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp Việt Nam ở thị trường trong nước và quốc tế ngày càng gay gắt và khốc liệt.

Thực tế cho thấy đã có không ít doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc ra quyết định, không tự chủ được trong điều kiện cạnh tranh gay gắt, lúng túng trong vấn đề huy động vốn và sử dụng vốn, sản xuất kinh doanh kém hiệu quả thậm chí không bảo toàn được vốn, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình tài chính của doanh nghiệp, thậm chí nhiều doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản. Để đảm bảo sự tồn tại và đứng vững trên thị trường, các doanh nghiệp buộc phải có một tình hình tài chính lành mạnh. Bởi chỉ khi có tình hình tài chính vững mạnh thì khả năng cạnh tranh cũng như cơ hội tồn tại của doanh nghiệp mới cao. Điều này đòi hỏi mỗi một doanh nghiệp phải quan tâm đến công tác tài chính, thường xuyên tổ chức việc phân tích, tổng hợp, đánh giá các chỉ tiêu tài chính, cũng như việc dự báo tình hình tài chính của doanh nghiệp trong những khoảng thời gian nhất định. Mỗi doanh nghiệp phải thực hiện tốt việc tổ chức, đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp mình, bởi đó là những nhân tố quan trọng quyết định đến sự thành bại của doanh nghiệp trong kinh doanh.

Xuất phát từ thực tế nêu trên, sau thời gian học tập, nghiên cứu tại Học viện Tài chính và sau 3 tháng thực tập tại công ty, với sự chỉ bảo tận tình của giảng viên hướng dẫn Th.S Mai Khánh Vân cùng sự quan tâm, giúp đỡ của các anh chị trong phòng tài chính kế toán của công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ TKD Việt Nam, em đã lựa chọn đề tài “ Đánh giá thực trạng tài chính và các giải pháp cải thiện tình hình tài chính công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ TKD Việt Nam”

 • Đối tượng nghiên cứu

Đề tài đi sâu và tìm hiểu các vấn đề liên quan đến tình hình tài chính của doanh nghiệp như lý luận chung về tài chính doanh nghiệp, các chỉ tiêu đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp tại công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ TKD Việt Nam.

 • Phạm vi nghiên cứu
 • Về không gian: nghiên cứu về thực trạng tài chính và các biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ TKD Việt Nam, Số E22/130 Trung Kính- Yên Hòa- Cầu Giấy-Hà Nội
 • Về thời gian: từ 10/02/2014 đến 23/5/2014
 • Về nguồn số liệu: các số liệu được lấy từ sổ sách kế toán, báo cáo tài chính các năm 2012, 2013
 • Mục đích nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu thực trạng tài chính và các giải pháp cải thiện tình hình tài chính thực hiện tại công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ TKD Việt Nam nhằm những mục đích sau :   

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về Tài chính doanh nghiệp và quản trị Tài chính doanh nghiệp.
 • Tìm hiểu thực trạng tài chính của công ty, từ đó :
 1. Xem xét và đánh tình hình tài chính của công ty trong năm 2013 trên cơ sở so sánh với năm 2012 thông qua những kết quả đạt được trong 2 năm.
 2. Đề xuất một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại đơn vị trong thời gian tới.   
 • Phương pháp nghiên cứu

Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu dựa trên cơ sở các phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác – Lênin, phương pháp điều tra, phân tích, tổng hợp, thống kê, logic…đồng thời sử dụng các bảng biểu để minh họa.

 • Kết cấu đề tài

Tên đề tài :

“ Đánh giá thực trạng tài chính và các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ TKD Việt Nam”

Ngoài lời nói đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo thì luận văn gồm có 3 phần :

Chương 1 : Lý luận chung về đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp.

Chương 2 : Đánh giá thực trạng tài chính tại công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ TKD Việt Nam.

Chương 3 : Các giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ TKD Việt Nam.

Em xin cam đoan đề tài nghiên cứu là do em thực hiện, các số liệu được sử dụng là hoàn toàn trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị. Tuy nhiên, do trình độ nhận thức còn hạn chế nên luận văn không tránh khỏi những sai sót. Vì vậy, em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô để bài luận văn của em hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn cô giáo và phòng Tài chính kế toán công ty đã hết sức giúp đỡ và tạo điều kiện để em hoàn thành luận văn này.

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP

1.1. TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

1.1.1. Tài chính doanh nghiệp và các quyết định Tài chính doanh nghiệp

1.1.1.1. Khái niệm Tài chính doanh nghiệp

Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế thực hiện các hoạt động sản xuất, cung ứng hàng hóa cho người tiêu dùng qua thị trường nhằm mục đích sinh lời. Quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng là quá trình kết hợp các yếu tố đầu vào như nhà xưởng, thiết bị, nguyên vật liệu. . . và sức lao động để tạo ra yếu tố đầu ra là hàng hóa và tiêu thụ hàng hóa đó để thu lợi nhuận.

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Để tải nhiều luận văn miễn phí hơn, bạn vào:  https://inthienhang.com/tai-luan-van-mien-phi.

Công ty TNHH Thế giới in ấn và photocopy
Địa chỉ: 87 Trần Đại Nghĩa – phường Bách Khoa – quận Hai Bà Trưng – Hà Nội
Hotline: 0938 152 888 – 04666 35 333
Email: insinhvienbk@gmail.com
Đánh giá thực trạng tài chính và các giải pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ TKD Việt Nam
Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *