Để làm được điều đó Công ty phải tích cực thực hiện công tác đầu tư vào hoạt động của mình để làm sao cho hoạt động của IMICO thực sựu năng động và hiệu quả. Việc sử dụng nhân lực thế nào, phương án hoạt động ra sao hay những phương án phương thức marketing hiệu quả cũng làm đem lại những thuận lợi tốt trong quá trình hoạt động, cuối cùng làm cho lợi nhuận tăng lên. Đó là điều mà Công ty luôn tìm kiếm và cố gắng hoàn thiện những công tác kinh doanh của mình để đạt được những mục tiêu mà Công ty luôn hướng tới. Trong nền kinh tế thị trường có sự cạnh tranh gay gắt, Các doanh nghiệp không thích ứng với điều kiện sẽ phải chấp nhận quy luật đào thải

Đề tài: “Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định giai đoạn 2010- 2014 Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp dầu khí IMICO”

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 4
Chương1: TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ X Y LẮP DẦU KHÍ IMICO. 6
1.1.Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí IMICO. 7
1.1.1. Thông tin chung. 7
1.1.2. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty. 7
1.1.3. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 8
1.2.Điều kiện địa lý, kinh tế nhân văn của công ty IMICO. 9
1.2.1. Điều kiện địa lý, khí hậu. 9
1.2.2. Điều kiện về lao động, dân số. 10
1.2.3. Điều kiện kinh tế. 10
1.3.Công nghệ sản xuất của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí IMICO. 10
1.4.Tình hình tổ chức quản lý sản xuất và lao động của Công ty CP Đầu tư Xây lắp Dầu khí IMICO. 11
1.4.1. Tình hình tổ chức quản lý của Công ty IMICO. 11
1.4.2. Tình hình sử dụng lao động của Công ty IMICO. 14
1.5.Định hướng phát triển của Công ty IMICO. 16
1.5.1. Mục tiêu phát triển của Công ty IMICO. 16
1.5.2. Kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế của Công ty IMICO năm 201. 16
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 17
Chương 2: PH N TÍCH KINH TẾ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ X Y LẮP DẦU KHÍ IMICO NĂM 2014 19
2.1. Đánh giá chung hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 20
2.2.Phân tích tình hình kinh doanh xây lắp của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí IMICO năm 2014. 24
2.2.1. Phân tích tình hình xây lắp của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí IMICO. 24
2.2.2. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí IMICO. 26
2.3.Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định (TSCĐ). 29
2.3.1. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định. 29
2.3.2. Phân tích kết cấu và tình hình tăng giảm TSCĐ của công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí IMICO. 30
2.4.Phân tích tình hình sử dụng lao động và tiền lương của Công ty IMICO. 37
2.4.1. Phân tích tình hình sử dụng lao động. 37
2.4.2. Phân tích tình hình sử dụng quỹ lương và tiền lương bình quân. 42
2.5.Phân tích giá thành sản phẩm. 44
2.5.1. Phân tích tình hình sử dụng chi phí của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí IMICO. 44
2.5.2. Phân tích mức chi phí trên 1000 đồng doanh thu. 48
2.6.Phân tích tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí IMICO năm 2013-2014. 50
2.6.1. Đánh giá chung tình hình tài chính của IMICO. 50
2.6.1.1. Đánh giá chung tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán. 50
2.6.2. Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh. 62
2.6.4. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của IMICO. 76
KẾT LU ̣N CHƯƠNG 2 81
Chương 3: PH N TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2010-2014 VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP N NG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA CÔNG TY CỔ PH ̀N Đ ̀U TƯ X Y LẮP 82
D ̀U KHÍ IMICO 82
3.1. Lập căn cứ lựa chọn chuyên đề 83
3.1.1. Sự cần thiết của việc phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định 83
3.1.2. Mục đích, đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của chuyên đề. 84
3.2. Cơ sở lý luận việc phân tích tình hình sử dụng TSCĐ 86
3.2.1. Khái niệm TSCĐ 86
3.2.2. Đặc điểm của TSCĐ 86
3.2.3. Phân loại TSCĐ 87
3.2.4. Khấu hao TSCĐ 89
3.3.Phân tích tình hình sử dụng TSCĐ giai đoạn 2010- 2014 của công ty Cổ phần Đầu tư xây lắp dầu khí IMICO. 92
3.3.1. Phân tích tình biến động TSCĐ giai đoạn 2010-2014 của Công ty cổ phần đầu tư xây lắp dầu khí IMICO 92
3.3.2. Phân tích kết cấu TSCĐ của Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp dầu khí IMICO giai đoạn 2010 – 2014 106
3.3.4. Tình hình trang bị TSCĐ cho lao động. 117
3.3.5. Đánh giá hiệu quả sử dụng TSCĐ giai đoạn 2010 – 2014 của Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp dầu khí IMICO. 121
3.4-Phương hướng và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí IMICO. 128
3.4.1. Một số kiến nghị nhằm nâng cao trình độ sử dụng TSCĐ. 128
3.4.2. Phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định Công ty cổ phần đầu tư xây lắp dầu khí IMICO. 130
3.4.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ của Công ty: 130
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 133
KẾT LUẬN CHUNG 134
TÀI LIỆU THAM KHẢO 136

LỜI MỞ ĐẦU

Là một ngành công nghiệp mũi nhọn của nước ta hiện nay, ngành công nghiệp Xây dựng đang từng bước phát triển mạnh mẽ về quy mô và tính hiệu quả trong lĩnh vực hoạt động. Sau nhiều năm nhiều năm xây dựng và phát triển, ngành xây dựng Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, vươn lên trở thành tập đoàn kinh tế của đất nước. Với vai trò và trách nhiệm là đầu tàu kinh tế của đất nước, là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô của chính phủ, và thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển của ngành xây dựng, nhằm phát huy nội lực và kích cầu trong nước. để thực hiện điều đó, Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam đã xây dựng cho mình chiến lược phát triển mạnh mẽ và ổn định.

Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp dầu khí IMICO hiện là đơn vị thành viên của Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam đơn vị đi đầu trong lĩnh vực xây lắp tại Hà Nội và các tỉnh thành Việt Nam. Mục tiêu lớn của Công ty là nâng cao vị thế của Công ty trên thị trường, đặt lợi ích của Công ty và người tiêu dùng lên hàng đầu.

Phát triển ngành xây dựng Việt Nam trên cơ sở tăng tường sức mạnh bên trong, thách thức lớn nhất đặt ra trong xu thế hội nhập các nền kinh tế khu vực là vấn đề nâng cao khả năng cạnh tranh ngành. Để làm được điều đó Công ty phải tích cực thực hiện công tác đầu tư vào hoạt động của mình để làm sao cho hoạt động của IMICO thực sựu năng động và hiệu quả. Việc sử dụng nhân lực thế nào, phương án hoạt động ra sao hay những phương án phương thức marketing hiệu quả cũng làm đem lại những thuận lợi tốt trong quá trình hoạt động, cuối cùng làm cho lợi nhuận tăng lên. Đó là điều mà Công ty luôn tìm kiếm và cố gắng hoàn thiện những công tác kinh doanh của mình để đạt được những mục tiêu mà Công ty luôn hướng tới. Trong nền kinh tế thị trường có sự cạnh tranh gay gắt, Các doanh nghiệp không thích ứng với điều kiện sẽ phải chấp nhận quy luật đào thải. Do đó, đòi hỏi doanh nghiệp phải có đường lối phát triển phù hợp với xu thế phát triển chung của nền kinh tế, phải phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp mình.

Quá trình thực tập tốt nghiệp tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây lắp dầu khí IMICO, em xin được bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới các anh chị, cô chú tại Công ty, đã tạo mọi điều kiện về thời gian cũng như các số liệu cần thiết. Em cũng xin gửi lời cảm ơn tới các thầy cô trong khoa Kinh tế- QTKD, đặc biệt thầy Phạm Ngọc Tuấn- người đã tận tình giúp đỡ chỉ bảo hướng dẫn em trong quá trình viết luận văn tốt nghiệp.

Qua quá trình học tập tại Trường Đại học Mỏ-Địa Chất, sau thời gian thực tập tại phòng Tài chính-Kế toán của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí IMICO được sự giúp đỡ của các thầy cô trong Khoa Kinh tế-QTKD và các cô chú, anh chị công tác tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí IMICO, tác giả đã tìm hiểu và thu thập được một số tài liệu về quá trình kinh doanh tại Công ty IMICO kết hợp với kiến thức đã học tác giả đã lựa chọn đề tài:“Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định giai đoạn 2010- 2014 và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định của Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp dầu khí IMICO”.

Nội dung của luận văn ngoài phần mở đầu và kết luận có 3 chương:

Chương 1: Tình hình chung và các điều kiện kinh doanh chủ yếu ở Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí IMICO.

Chương 2: Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí IMICO năm 2014.

Chương 3: Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định giai đoạn 2010- 2014 và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định của Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp dầu khí IMICO.

Trong quá trình viết luân văn em đã vận dụng những kiến thức đã học và các tài liệu liên quan, song không tránh khỏi những sai sót và khiếm khuyết. Vì vậy, em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo để luận văn của em được hoàn thành.

Em xin chân thành cảm ơn!

Chương 1

TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ X Y LẮP DẦU KHÍ IMICO

Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí IMICO.

Thông tin chung.

Tên công ty:

Tên tiếng Việt:Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí IMICO.

Tên tiếng Anh: Petro IMICO Construction Investment Joint Stock Company.

Tên viết tắt: PVC – IMICO.

Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Trụ sở đăng ký của Công ty:

Địa chỉ: Trụ sở chính: Tầng 4 – Số 623 – Đường La Thành – Quận Ba Đình – Hà Nội.

VP giao dịch: Tầng 7 – 8 tòa nhà Mitec, đường Dương Đình Nghệ – P. Yên Hòa – Q. Cầu Giấy – TP Hà Nội.

Điện thoại: 04. 3772 5368 Fax: 04.3941 2052

Email: imicojsc@imico.vn

Website: www.imicojsc.com.vn

Tổng giám đốc điều hành là đại diện theo pháp luật của Công ty: Ông: Trần Thắng Lợi.

Vốn điều lệ của Công ty là: 250.000.000.000 VNĐ

Mã số thuế: 0102 630 850.

Tài khoản số: 15010000137707 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Hà Nội.

Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ- BTC, tuân thủ đúng chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán của Nhà nước ban hành.

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty.

 • Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.
 • Xây dựng nhà các loại.
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ.
 • Xây dựng công trình công ích.
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.
 • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác.
 • Khai thác quặng sắt.
 • Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt.
 • Khai thác quặng kim loại quý hiếm ( trừ các loại nhà nước cấm).
 • Bán buôn kim loại và quặng kim loại.
 • Khai thác và thu gom than cứng.
 • Khai thác và thu gom than non.
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
 • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.
 • Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp.
 • Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao.
 • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.
 • Cho thuê xe có động cơ.
 • Sản xuất sắt, thép, gang.
 • Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.
 • Hoạt động dich vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu: xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày: khách sạn

Quá trình hình thành và phát triển của Công ty

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí IMICO là thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam – một trong những Tập đoàn kinh tế lớn mạnh hàng đầu đất nước. PVC-IMICO được thành lập từ các cổ đông có thế mạnh về tài chính và kinh nghiệm với mục đích tham gia thi công, tổng thầu các công trình xây dựng.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí IMICO có trụ sở chính tại tầng 4- Số 623- Đường La Thành – Quận Ba Đình – Hà Nội và Văn phòng giao dịch tại tầng 7 – 8 Tòa nhà Mitec, Đường Dương Đình Nghệ – P. Yên Hòa – Q. Cầu Giấy – TP Hà Nội. Tuy mới thành lập từ năm 2008 đến nay nhưng PVC – IMICO đã tạo lập một nguyên tắc hoạt động rõ ràng và nhất quán, cùng với số lượng cán bộ, công nhân viên có năng lực, kinh nghiệm lên tới 549 người và vốn điều lệ một trăm tỉ đồng, công ty PVC-IMICO đã vươn lên và chiếm lĩnh thị trường khi tham gia vào các lĩnh vực kinh doanh như: Xây dựng các công trình công nghiêp, dân dụng, trong đó có thi công xây dựng các nhà máy luyện gang, thép, các khu đô thị và các công trình hạ tầng.

Công ty PVC – IMICO còn tham gia tư vấn lập và quản lý các dự án đầu tư xây dựng với việc đo và vẽ bản đồ địa hình, địa chính các tỷ lệ, và các công việc về thiết kế công trình, thẩm định dự án…Bên cạnh đó công ty còn sản xuất, mua bán gang thép; khai thác và chế biến mua bán khoáng sản gồm than, quặng kim loại (trừ khoáng sản Nhà nước cấm); mua bán vật liệu xây dựng, đồ trang trí nội, ngoại thất, thiết bị vệ sinh và các dịch vụ kinh doanh, cho thuê khác. Ngoài ra, công ty còn môi giới, đấu giá, định giá, sàn giao dịch bất động sản ,và kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản bao gồm : đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; đầu tư cải tạo đất và các công trình hạ tầng trên đất thuê để cho thuê đất có hạ tầng….

Được thành lập từ năm 2008, với tổng tài sản ban đầu là hơn hai trăm tỉ đồng, đến năm 2009 đã lên tới hơn bốn trăm tỉ đồng, công ty PVC – IMICO đang ngày càng phát triển mạnh mẽ khi không ngừng đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức, đơn vị trong và ngoài nước như: hợp tác với các đối tác Trung Quốc có kinh nghiệm và trình độ thiết kế các công trình luyện kim, hợp tác với Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các công trình về thi công các công trình xây dựng; hợp tác với Tổng Công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam-VIDIFI để thực hiện các dự án về Bất động sản; …..

Điều kiện địa lý, kinh tế nhân văn của công ty IMICO.

Điều kiện địa lý, khí hậu.

Công ty CP đầu tư xây lắp dầu khí IMICO nằm trên địa phận Hà Nội.Hà Nội là một tỉnh nằm ở trung tâm đồng bằng sông Hồng Việt Nam, là một trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa lớn ở miền Bắc mọi cơ quan quản lý cấp cao của nhà nước đều phần lớn tập trung ở đây, là đầu mối giao thông quan trọng của cả nước nên đây là một vị trí rất thuận lợi cho ông ty có điều kiện phát triển. Qua vị trí địa lý ta thấy Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp dầu khí IMICOnằm trong một vị trí chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa. Một năm có bốn mùa rõ rệt “Xuân – Hạ – Thu – Đông”. Nhiệt độ trung bình năm từ 23-24 độ C, lượng mưa từ 1600-1800 mm một năm. Do chịu ảnh hưởng của khí hậu như vậy nên có những thuận lợi và khó khăn như sau:

Thuận lợi: Cán bộ công nhân viên của Công ty yên tâm làm việc không phải lo đến sự tàn phá của các cơn bão hay động đất, do dự ổn định của các mùa nên cũng nắm được quy luật của để thích ứng với nó.

Khó khăn: Do sự chênh lệch nhiệt độ, độ ẩm giữa các mùa, nhiệt độ mùa Đông có thể xuống tới 7độ C, còn mùa Hè nhiệt độ tới 37-38 độ C nên nó ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe nhân viên, gây trở ngại cho việc đi lại, làm giảm tuổi thọ của tài sản cố định như nhà cửa máy móc thiết bị văn phòng, đặc biệt với đặc thù là công nhân làm việc ngoài trời nên chịu ảnh hưởng rất nhiều từ thời tiết.Ảnh hưởng này có thể làm giảm tốc độ thi công xây lắp của công ty.

Điều kiện về lao động, dân số.

Diện tích tự nhiên là 3344.6 km2.Dân số 6.4 triệu người (năm 2013).Mật độ dân số 192 người/km2.Có nhiều lao động trong độ tuổi, trẻ khỏe và có trình độ văn hóa cao: chủ yếu có trình độ đại học, cao đẳng, trung học và công nhân kỹ thuật được đào tạo cơ bản, có truyền thống lao động cần cù và sáng tạo.
Điều kiện kinh tế.

Hà nội là trung tâm kinh tế của miền Bắc,là Thủ đô của cả nước, là vùng tam giác công nghiệp lớn nhất ở phía Bắc : Hà Nội – Hải Phòng- Quảng Ninh. Hà Nội có nhiều điều kiện phát triển các hoạt động kinh tế đối nội và đối ngoại, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tiếp cận công nghệ hiện đại…. Với lực lượng lao động dồi dào, có trình độ đến từ mọi miền nền kinh tế Hà Nội luôn phát triển với tốc độ cao.

Hà Nội là đầu mối giao thông lớn cho cả nước. Từ Hà Nội dễ dàng đi đến nhiều nơi trong cả nước, trong khu vực ASEAN và nhiều nước trên thế giới bằng đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường hàng không.

Tải luận văn miễn phí!

Video Hướng dẫn download luận văn

Công ty TNHH Thế giới in ấn và photocopy
Địa chỉ: 87 Trần Đại Nghĩa – phường Bách Khoa – quận Hai Bà Trưng – Hà Nội
Hotline: 0938 152 888 – 0466 635 333
Email: insinhvienbk@gmail.com
Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định giai đoạn 2010- 2014 Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp dầu khí IMICO
5 (100%) 1 vote

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *