Cơ cấu tổ chức của bộ máy chính quyền xã tác động tới phạm vi và mức chi thường xuyên của NSNN cho xã. Mỗi xã đều sẽ có một cơ cấu tổ chức của bộ máy khác nhau, do sự khác biệt về điều kiện tự nhiên cũng như số lượng nhân khẩu, tập tục, văn hóa của người dân địa phương. Do đó, nếu bộ máy chính quyền xã gọn nhẹ phù hợp với thực tế mỗi địa phương sẽ làm tiền đề cho việc thu hẹp phạm vi chi thường xuyên của NSNN cho bộ máy của xã, kéo theo đó sự phân bổ mức chi cho xã cũng có cơ hội tăng lên nhưng không làm tăng tổng mức chi.

Đề tài: “Quản lý chi thường xuyên ngân sách xã Lý Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An”

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOANi
MỤC LỤCii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮTv
DANH MỤC CÁC BẢNGvi
MỞ ĐẦU1
Chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ4
1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ4
1.1.1. Khái quát chung về ngân sách xã4
1.1.2 Những vấn đề chung về chi thường xuyên ngân sách xã4
1.1.2.1 Khái niệm chi thường xuyên ngân sách xã4
1.1.2.2 Đặc điểm của chi thường xuyên ngân sách xã4
1.1.2.3. Vai trò của chi thường xuyên ngân sách xã5
1.1.3 Nội dung chi thường xuyên của ngân sách xã6
1.2. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ7
1.2.1 Lập dự toán chi thường xuyên ngân sách xã7
1.2.2 Tổ chức chấp hành dự toán chi thường xuyên ngân sách xã10
1.2.3. Quyết toán chi thường xuyên ngân sách xã11
Chương 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ LÝ THÀNH14
2.1 KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ – XÃ HỘI VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ LÝ THÀNH14
2.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội14
2.1.2 Bộ máy quản lý chi thường xuyên ngân sách xã Lý Thành15
2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NG N SÁCH XÃ LÝ THÀNH, HUYỆN YÊN THÀNH16
2.2.1 Phân cấp nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách xã ở Nghệ An16
2.2.2 Thực trạng lập dự toán chi thường xuyên ngân sách xã Lý Thành18
2.2.3 Thực trạng chấp hành dự toán chi thường xuyên ngân sách xã Lý Thành23
2.2.4 Thực trạng quyết toán chi thường xuyên ngân sách xã Lý Thành33
2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG CHI VÀ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ LÝ THÀNH34
2.3.1. Ưu điểm đạt được34
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân35
Chương 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ LÝ THÀNH37
3.1 MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG TĂNG CƯỜNG VỀ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ LÝ THÀNH37
3.1.1 Quản lý chi ngân sách xã Lý Thành phải quản triệt nguyên tắc tiết kiệm hiệu quả37
3.1.2. Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản lý tài chính xã Lý Thành37
3.1.3. Thực hiện đổi mới công tác quản lý chi ngân sách xã Lý Thành38
3.1.4 Tăng cường hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra trong quản lý chi thường xuyên ngân sách xã Lý Thành38
3.1.5 Tăng cường vai trò quản lý Kho bạc Nhà nước39
3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ LÝ THÀNH, HUYỆN YÊN THÀNH40
3.2.1 Tăng cường công tác xây dựng dự toán, tổ chức chấp hành bám sát tình hình thực tế, mục tiêu kinh tế, kế hoạch của xã, tăng cường công tác quyết toán kịp thời40
3.2.2 Tăng cường thực hiện tiết kiệm và hiệu quả trong quản lý chi thường xuyên NSX Lý Thành42
3.2.3 Tăng cường tính minh bạch công khai trong việc sử dụng ngân sách xã42
3.3 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN GIẢI PHÁP47
KẾT LUẬN48
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO49

LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu:

Trong công cuộc xây dựng đất nước, đổi mới và phát triển toàn diện nền kinh tế – xã hội, thực hiện CNH,HĐH đất nước luôn đòi hỏi Nhà nước ta phải có những công cụ, chính sách phù hợp để khắc phục những khó khăn và ổn định nền kinh tế vĩ mô, hỗ trợ thị trường nhằm mang lại hiệu quả trong việc quản lý nền kinh tế. Một trong những công cụ quản lý quan trọng của Nhà nước là tài chính Nhà nước như: NSNN, tín dụng Nhà nước, các quỹ tài chính trung gian. Thông qua các chính sách, công cụ này để quản lý thống nhất nền tài chính quốc gia, đáp ứng các yêu cầu đổi mới của đất nước.

Ngân sách xã, phường, thị trấn (gọi chung là ngân sách xã) là một cấp ngân sách nằm trong hệ thống NSNN, là ngân sách của chính quyền cơ sở có tầm quan trọng đặc biệt. Ngân sách xã vừa là phương tiện vật chất bằng tiền, vừa là công cụ tài chính quan trọng để chính quyền cơ sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Trong những năm qua, chi thường xuyên ngân sách xã Lý Thành, huyện Yên Thành cũng có những bước tiến đáng ghi nhận. Nhưng bên cạnh những thành tựu đạt được, việc quản lý chi thường xuyên ngân sách xã Lý Thành đang còn nhiều tồn tại cần được xem xét và giải quyết. Chi thường xuyên NSX Lý Thành vẫn chưa bao quát các khoản chi trên địa bàn, có những khoản chi chưa đúng chế độ, chưa bám sát với dự toán được giao, tình trạng chi tiêu lãng phí, không tiết kiệm chưa được khắc phục…Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài “Quản lý chi thường xuyên ngân sách xã Lý Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An” nhằm góp phần giải quyết những vấn đề nêu trên.

2. Đối tượng và mục đích nghiên cứu:

Đối tượng nghiên cứu: của đề tài là thực trạng quản lý chi thường xuyên NSX Lý Thành và một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý chi thường xuyên NSX Lý Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Mục đích nghiên cứu: trên cơ sở những kiến thức đã được học đề tài đi vào đánh giá thực trạng chi thường xuyên ngân sách xã và công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách xã Lý Thành, huyện Yên Thành. Từ đó đề ra các giải pháp, kiến nghị nhằm tăng cường công tác quản lý chi thường xuyên NSX Lý Thành trong thời gian tới.

Phạm vi nghiên cứu:

 • Phạm vị không gian: Địa bàn xã Lý Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.
 • Phạm vi thời gian: Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý chi thường xuyên NSX Lý Thành giai đoạn 2012 – 2014 và đề xuất giải pháp cho thời gian tới.

3. Phương pháp nghiên cứu:

 • Phương pháp quan sát: Đến tại đơn vị thực tập, UBND xã Lý Thành quan sát các hoạt động diễn ra. Chủ động, tích cực tìm hiểu, nêu ra những vấn đề còn thắc mắc, hỏi trực tiếp các cán bộ tài chính tại đơn vị.
 • Phương pháp thu thập ý kiến, phỏng vấn trực tiếp: Tranh thủ thời gian để hỏi cán bộ tài chính tại đơn vị các nghiệp vụ chuyên môn, cách thức làm việc thường ngày để mang lại hiệu quả tốt nhất. Phỏng vấn một số cán bộ chủ chốt liên quan trực tiếp đến vấn đề nghiên cứu như: chủ tịch UBND và kế toán xã Lý Thành. Trong thời gian thực tập cần tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm làm việc, đi sâu vào đề tài mình lựa chọn và đặc biệt là giáo viên và cán bộ trực tiếp hướng dẫn.
 • Phương pháp phân tích – tổng hợp: Thu thập toàn bộ tài liệu liên quan đến vấn đề mình cần nghiên cứu, phân loại để sử dụng, phân tích sự thay đổi dựa trên sự hướng dẫn của giáo viên và cán bộ hướng dẫn.

4. Kết cấu của luận văn tốt nghiệp:

Luận văn gồm 3 chương:

 • Chương 1: Những vấn đề chung về chi thường xuyên ngân sách xã.
 • Chương 2: Thực trạng quản lý chi thường xuyên ngân sách xã Lý Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.
 • Chương 3: Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách xã Lý Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

********************************

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ

1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ

1.1.1 Khái quát chung về ngân sách xã

Lịch sử ra đời, tồn tại và phát triển của NSNN luôn gắn liền với tiền đề rất quan trọng là Nhà nước và nền kinh tế hàng hóa tiền tệ. Trong cơ cấu tổ chức của NSNN bao gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Ngân sách trung ương bao gồm ngân sách của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ và cơ quan khác ở trung ương. Ngân sách địa phương bao gồm ngân sách của các đơn vị hành chính các cấp có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân. Ngân sách xã, phường, thị trấn là một cấp ngân sách thuộc ngân sách địa phương. Trong đó, ngân sách xã là ngân sách của đơn vị hành chính cấp xã có UBND và HĐND.

1.1.2 Những vấn đề chung về chi thường xuyên ngân sách xã

1.1.2.1 Khái niệm chi thường xuyên ngân sách xã

Chi thường xuyên ngân sách xã là quá trình phân phối và sử dụng vốn đã tập trung qua thu ngân sách nhằm đáp ứng cho các nhu cầu chi tiêu giúp bộ máy chính quyền xã vận hành và thực hiện các nhiệm vụ được giao.

1.1.2.2 Đặc điểm của chi thường xuyên ngân sách xã

Thứ nhất, hầu hết các khoản chi thường xuyên ngân sách xã đều mang tính ổn định. Sở dĩ như vậy, vì xã phải thực hiện các chức năng, nhiệm vụ Nhà nước giao về quản lý hành chính. Các hoạt động này phải được duy trì một cách thường xuyên và liên tục nhằm đảm bảo cung ứng đầy đủ các hàng hóa công cộng cho người dân ở xã. Ví dụ như làm giấy khai sinh hay đăng ký kết hôn…. Hay các hoạt động phát thanh diễn ra hàng ngày tại xã.

Thứ hai, phạm vi, mức độ chi thường xuyên NSX gắn chặt với cơ cấu tổ chức của mỗi xã. Cơ cấu tổ chức của bộ máy chính quyền xã tác động tới phạm vi và mức chi thường xuyên của NSNN cho xã. Mỗi xã đều sẽ có một cơ cấu tổ chức của bộ máy khác nhau, do sự khác biệt về điều kiện tự nhiên cũng như số lượng nhân khẩu, tập tục, văn hóa của người dân địa phương. Do đó, nếu bộ máy chính quyền xã gọn nhẹ phù hợp với thực tế mỗi địa phương sẽ làm tiền đề cho việc thu hẹp phạm vi chi thường xuyên của NSNN cho bộ máy của xã, kéo theo đó sự phân bổ mức chi cho xã cũng có cơ hội tăng lên nhưng không làm tăng tổng mức chi. Bên cạnh đó, hiệu lực hoạt động của bộ máy chính quyền xã cũng tác động rất lớn đến chi thường xuyên, từ đó sẽ làm thay đổi chất lượng của chi thường xuyên nên có ảnh hưởng lớn đến mức chi .

Thứ ba, các chỉ tiêu chi luôn mang tính pháp lý do hoạt động của ngân sách xã luôn gắn với chức năng, nhiệm vụ của chính quyền xã đã được phân cấp, đồng thời luôn chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quyền lực xã.

1.1.2.3. Vai trò của chi thường xuyên ngân sách xã

Để chính quyền tại cơ sở thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình thì cần phải có kinh phí hoạt động và ngân sách xã cung cấp và duy trì sự phát triển của xã.

Thứ nhất, đảm bảo nguồn tài chính cho hoạt động của chính quyền xã. Muốn thực hiện được các hoạt động theo nhiệm vụ được giao , xã cần phải có nguồn tài lực cần thiết để hợp thành một trong ba yếu tố đầu vào. Không chỉ chính quyền xã mà tất cả các cơ quan Nhà nước không tự tạo ra của cải để nuôi sống mình, mà nguồn tài lực đáp ứng cho các hoạt động được đảm bảo từ NSX nói riêng cũng như NSNN nói chung. Vì vậy, chi thường xuyên ngân sách xã giữ vai trò quan trọng nuôi sống bộ máy chính quyền xã.

Thứ hai, thước đo quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền xã. Hiệu quả hoạt động của chính quyền xã được thể hiện ở tính dân chủ và sự ổn định về chính trị, kinh tế phát triển, đời sống văn hóa không ngừng được cải thiện của người dân địa phương, xã hội công bằng, an ninh, trật tự xã hội đảm bảo. Nếu đánh giá ở tầm vi mô thì hiệu quả được thể hiện ở chỗ chi phí thấp nhưng chất lượng dịch vụ tốt, tác động tốt tới tình hình xã hội tại xã, và người dân xã hưởng dịch vụ một cách hài lòng.

1.1.3 Nội dung chi thường xuyên của ngân sách xã

Chi thường xuyên ngân sách xã xét theo phạm vi bao gồm:

 • Chi cho hoạt động của văn phòng UBND xã: tiền lương, tiền công cho cán bộ, công chức cấp xã, sinh hoạt phí đại biểu Hội đồng nhân dân, các khoản phụ cấp khác theo quy định của Nhà nước, chi về phúc lợi tập thể, y tế, vệ sinh, công tác phí, chi về hoạt động, văn phòng, chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên trụ sở, phương tiện làm việc, chi khác theo chế độ quy định.
 • Kinh phí hoạt động của cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam ở xã.
 • Kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị – xã hội ở xã như: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội cựu chiến binh Việt Nam, Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam, sau khi trừ các khoản thu theo điều tiết và các khoản thu khác( nếu có)
 • Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ xã và các đối tượng theo chế độ quy định.
 • Chi cho công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội: chi huấn luyện dân quân tự vệ và các khoản chi khác về dân quân tự vệ thuộc nhiệm vụ chi của NSX theo quy định của Pháp lệnh dân quân tự vệ, chi thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự, công tác nghĩa vụ quân sự khác thuộc nhiệm vụ chi NSX theo quy định của pháp luật, chi tuyên truyền, vận động và tổ chức phong trào bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, các khoản chi khác theo chế độ quy định.
 • Chi cho công tác xã hội và hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao do xã quản lý: Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc theo chế độ quy định( không kể trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc và trợ cấp thôi việc 1 lần cho cán bộ xã nghỉ việc từ ngày 01/-1/1998 trở về sau do tổ chức bảo hiểm xã hội chi), chi thăm hỏi các gia đình chính sách, cứu tế xã hội và công tác xã hội khác. Chi hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, truyền thanh do xã quản lý.
 • Chi sự nghiệp y tế: hỗ trợ chi thường xuyên và mua sắm các khoản trang thiết bị phục vụ cho chữa bệnh của trạm y tế xã.
 • Chi hỗ trợ khuyến khích phát triển các sự nghiệp kinh tế như: khuyến nông, khuyến ngư, khuyến lâm theo chế độ quy đinh.
 • Các khoản chi thường xuyên khác theo quy định của pháp luật.

Tải luận văn miễn phí!

Video Hướng dẫn download luận văn

Công ty TNHH Thế giới in ấn và photocopy
Địa chỉ: 87 Trần Đại Nghĩa – phường Bách Khoa – quận Hai Bà Trưng – Hà Nội
Hotline: 0938 152 888 – 0466 635 333
Email: insinhvienbk@gmail.com
Quản lý chi thường xuyên ngân sách xã Lý Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An
5 (100%) 2 votes

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *