Dự án đã hỗ trợ tích cực cho Hải quản Việt Nam trong chiến lược ưu tiên phát triển và hiện đại hóa hải quan Việt Nam theo cơ chế Hải quan một cửa. Đối với dự án VNACCS/VCIS, Nhật Bản đã cung cấp trên 31 triệu USD giúp Việt Nam thực hiện thành công hệ thống Hải quan điện tử VNACCS/VCIS.

Đề tài: “Quản lý nguồn vốn tài trợ của Nhật Bản cho Dự án VNACCS/VCIS”

1. Lời mở đầu

Cùng với quá trình đổi mới, mở cửa và hội nhập nền kinh tế thế giới, trong những năm qua, nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) đã thực sự góp phần to lớn vào sự nghiệp phát triển kinh tế, công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước, xoá đói giảm nghèo và hỗ trợ cải cách chính sách kinh tế tại Việt Nam. Trong đó không thể không kể đến vai trò của dự án VINACCS/VCIS do Nhật Bản tài trợ. Dự án đã hỗ trợ tích cực cho Hải quản Việt Nam trong chiến lược ưu tiên phát triển và hiện đại hóa hải quan Việt Nam theo cơ chế Hải quan một cửa. Đối với dự án VNACCS/VCIS, Nhật Bản đã cung cấp trên 31 triệu USD giúp Việt Nam thực hiện thành công hệ thống Hải quan điện tử VNACCS/VCIS.

Tuy nhiên, việc quản lý và sử dụng nguồn vốn tài trợ của Nhật Bản cho dự án VNACCS/VCIS thời gian qua đã thực sự phát huy hiệu quả một cách tốt nhất trong hỗ trợ hiện đại hóa Hải quan Việt Nam được chưa? Tiến độ giải ngân và quản lý nguồn vốn dự án VNACCS/VCIS có đạt hiệu quả như cam kết của Việt Nam với Nhật Bản hay không? Các yếu tố về môi trường liên quan đến dự án VNACCS/VCIS đã được đánh giá một cách đầy đủ hay chưa? Để góp phần nghiên cứu và làm rõ những vấn đề trên, từ đó đưa ra các giải pháp và kiến nghị có tính khả thi nhằm tăng cường quản lý nguồn vốn Dự án VNACCS/VCIS, tác giả đã chọn đề tài: “Quản lý nguồn vốn tài trợ của Nhật Bản cho Dự án VNACCS/VCIS ” làm đề tài luận tốt nghiệp của mình.

2. Mục đích nghiên cứu

 • Nghiên cứu những vấn đề mang tính lý luận cơ bản về quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức.
 • Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý và sử dụng nguồn vốn tài trợ của Nhật Bản cho dự án VNACCS/VCIS
 • Đề xuất giải pháp nhằm tăng cường quản lý nguồn vốn tài trợ của Nhật Bản cho dự án VNACCS/VCIS trong thời gian tới.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

 • Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề lý luận và thực tiễn hoạt động quản lý nguồn vốn tài trợ của Nhật Bản cho VNACCS/VCIS
 • Phạm vi nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu hoạt động quản lý Dự án VNACCS/VCIS, trong đó chủ yếu tập trung ở nội dung quản lý cấu phần tín dụng còn việc quản lý cấu phần năng lực thể chế chỉ được khái quát để minh họa cho hoạt động chung. Số liệu phục vụ cho công việc nghiên cứu được thống kê, tổng hợp và phân tích từ các bản báo cáo kết quả của Vụ Hợp tác quốc tế, các báo cáo và tạp chí những năm gần đây.

4. Phương pháp nghiên cứu

Trong quá trình viết Luận văn, các phương pháp nghiên cứu được sử dụng: Phương pháp duy vật biện chứng; Phương pháp duy vật lịch sử; Phương pháp phân tích và mô tả; Phương pháp tổng hợp, thống kê, so sánh…Toàn bộ các phương pháp trên được luận văn sử dụng một cách linh hoạt có thể là kết hợp, có thể là riêng rẽ trong quá trình nghiên cứu.

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

 • Hệ thống hóa lý luận về vốn ODA và sử dụng vốn ODA, khẳng định vai trò của Dự án VNACCS/VCIS đối sự phát triển Hải quan Việt Nam.
 • Phân tích thực trạng và tìm ra nguyên nhân của hạn chế trong việc quản lý nguồn vốn tài trợ của Nhật Bản cho Dự án VNACCS/VCIS.
 • Đề xuất giải pháp nhằm tăng cường quản lý nguồn vốn tài trợ của Nhật Bản cho Dự án VNACCS/VCIS.

6. Kết cấu luận văn

Ngoài phần mở đầu và kết luận, Luận văn được kết cấu gồm 3 chương như sau:

 • Chương 1: Tổng quan về ODA và quản lý dự án ODA
 • Chương 2: Thực trạng quản lý nguồn vốn tài trợ của Nhật Bản cho dự án VNACCS/VCIS.
 • Chương 3: Giải pháp nhằm tăng cường quản lý tài trợ của Nhật Bản cho Dự án VNACCS/VCIS trong thời gian tới.

Tải luận văn miễn phí!

Video Hướng dẫn download luận văn

Công ty TNHH Thế giới in ấn và photocopy
Địa chỉ: 87 Trần Đại Nghĩa – phường Bách Khoa – quận Hai Bà Trưng – Hà Nội
Hotline: 0938 152 888 – 0466 635 333
Email: insinhvienbk@gmail.com
Quản lý nguồn vốn tài trợ của Nhật Bản cho Dự án VNACCS/VCIS
5 (100%) 1 vote

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *