Sản xuất nông nghiệp đạt được những thành tựu lớn góp phần phát triển kinh tế đất nước. Song vấn đề phát triển nông nghiệp nông thôn vẫn đang là vấn đề cần được quan tâm đúng mức, nhiều vùng nông thôn ở nước ta còn thấp kém, có sự chênh lệch lớn giữa các vùng, miền. Để giải quyết những vấn đề này thì vấn đề cần quan tâm trước hết là Ngân sách xã (NSX). Xuất phát từ: NSX là một bộ phận của NSNN và là NS cấp cơ sở trực tiếp thực hiện những mục tiêu chiến lược mà nhà nước đề ra. Mặt khác, NSX có vai trò cung cấp phương tiện vật chất cho sự tồn tại và hoạt động của chính quyền xã, đồng thời là công cụ để chính quyền cấp xã thực hiện quản lý các hoạt động KT – XH trên địa bàn xã

Đề tài: “Quản lý Nhà nước về Hải quan đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu tại Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư – Gia công, Cục Hải quan Thành phố Hà Nội”

Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá có vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia. Nền sản xuất xã hội một nước phát triển như thế nào phụ thuộc rất lớn vào lĩnh vực hoạt động kinh doanh này. Đối với những nước mà trình độ phát triển kinh tế còn thấp như nước ta thì những nhân tố tiềm năng: tài nguyên thiên nhiên, lao động; những yếu tố thiếu hụt: vốn, kỹ thuật, thị trường và khả năng quản lý là rất quan trọng. Chiến lược XNK có vai trò quan trọng đối với nước ta, đặc biệt trong quá trình công nghiệp hoá – hiện đại hoá hiện nay. Thông qua hoạt động XNK có thể làm tăng thu ngoại tệ, cải thiện cán cân thanh toán, tăng thu cho ngân sách Nhà nước, kích thích đổi mới công nghệ, tiếp cận được phương thức quản lý và kinh doanh mới, cải biến cơ cấu kinh tế, tạo thêm công ăn việc làm, tạo sự cạnh tranh của hàng hoá nội, nâng cao mức sống của người dân.

Hiện nay, ở Việt Nam hoạt động gia công, sản xuất hàng hoá cho nước ngoài đang phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và tốc độ. Việt Nam đang từng bước mở rộng thị trường XK nhằm phát huy những lợi thế về nguồn nhân lực với sự chăm chỉ và khéo léo của người Việt Nam nhằm góp phần đẩy nhanh quá trình hội nhập của nền kinh tế nước ta với mức độ ngày càng sâu sắc hơn.

Các DN Việt Nam đã tự chủ và đang từng bước khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong hoạt động thương mại quốc tế: như thiết kế, ký kết hợp đồng thương mại, định giá sản phẩm, lựa chọn khách hàng… Trên thực tiễn để nâng cao sức cạnh tranh của hàng hoá trên thị trường thế giới, các DN cần phải tăng tỉ trọng sản phẩm chế biến sâu và tinh, nâng cao phần giá trị gia tăng trong hàng XK, giảm thiểu các chi phí phát sinh. Tuy nhiên, nguồn cung ứng của thị trường nội địa mới đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu sản xuất của DN, phần lớn để sản xuất hàng hoá XK thì DN phải NK máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư từ nước ngoài về.

Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư – Gia công thuộc Cục Hải quan thành phố Hà Nội thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về hải quan đối với các hoạt động XNK như hàng kinh doanh XNK, hàng đầu tư, hàng gia công XK, NK nguyên liệu sản xuất XK. Mỗi một loại hình có đặc thù riêng . Vì vậy, cũng có những chính sách điều hành và phương pháp quản lý khác nhau. Trong đó quản lý về thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư NK để sản xuất hàng XK là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị vì tính phức tạp, dễ lợi dụng chính sách ưu đãi của Nhà nước để gian lận thương mại. Vì vậy, nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động sản xuất XK cũng là một yêu cầu tất yếu đưa ra các biện pháp để cải tiến công tác quản lý về thủ tục hải quan góp phần giảm thiểu chi phí, thời gian, nhân lực, chống gian lận thương mại, bảo hộ nền sản xuất trong nước, đảm bảo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, hướng tới “Xây dựng Hải quan Việt Nam hiện đại, có cơ chế, chính sách đầy đủ, minh bạch, thủ tục hải quan đơn giản, hài hoà đạt chuẩn mực quốc tế, trên nền tảng ứng dụng CNTT, xử lý dữ liệu tập trung và áp dụng rộng rãi phương thức quản lý rủi ro, đạt trình độ tương đương với các nước tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á. Xây dựng lực lượng Hải quan đạt trình độ chuyên nghiệp, chuyên sâu có trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả góp phần tạo thuận lợi cho các hoạt động thương mại hợp pháp, phát triển du lịch, thu hút đầu tư nước ngoài, đảm bảo an ninh quốc gia, an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và nghĩa vụ hợp pháp của tổ chức, cá nhân” (Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2020 của Chính phủ).

Trong thời gian qua thủ tục hải quan đã tạo thuận lợi cho các DN khi tham gia các hoạt động XNK thương mại. Tuy nhiên, vẫn tồn tại những hạn chế nhất định, một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thủ tục hải quan còn chồng chéo, chưa đồng bộ dẫn đến gây khó khăn, vướng mắc khi thực hiện. Công tác quản lý của cơ quan Hải quan còn nặng tính truyền thống, thủ tục còn rườm rà, công chức thực thi nhiệm vụ nhiều lúc còn phiền hà, sách nhiễu. Bên cạnh đó, còn một số DN thái độ chấp hành pháp luật chưa cao. Đây là những nguyên nhân cơ bản ảnh hưởng đến hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về hải quan tại Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư – Gia công.

Xuất phát từ những lý do trên, việc lựa chọn đề tài: “Quản lý Nhà nước về Hải quan đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu tại Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư – Gia công, Cục Hải quan Thành phố Hà Nội” là có tính cấp thiết đáp ứng yêu cầu cả lý luận và thực tiễn.

Tình hình nghiên cứu đề tài

Quản lý về Hải quan đối với nguyên liệu, vật liệu để sản xuất hàng xuất khẩu đã được ThS. Nguyễn Thị Nga nghiên cứu trong luận văn thạc sỹ kinh tế tại trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh với tên đề tài là: “Quản lý nhà nước về Hải quan đối với hàng nhập sản xuất xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế năm 2007”. Cùng nghiên cứu vấn đề này, năm 2011, Ths. Trần Hồ Quốc Thiện chuyên ngành Kinh tế tài chính – Ngân hàng trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu trong luận văn thạc sỹ kinh tế với tên đề tài: “Quản lý Hải quan đối với hoạt động nhập khẩu nguyên vật liệu để sản xuất hàng xuất khẩu, nghiên cứu tại tỉnh Đồng Nai”. Cả hai đề tài này đã nêu ra các phương pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý của Cục Hải quan Đồng Nai đối với nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu. Vì vậy, tuy cùng nghiên cứu quản lý của Hải quan đối với hàng nhập sản xuất xuất khẩu nhưng phạm vi nghiên cứu của hai đề tài là khác nhau. Từ đó đưa đến các cách thức, giải pháp quản lý khác nhau.

Cải tiến công tác quản lý đối với nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng XK đã được ThS. Lưu Thị Thu Hương chuyên ngành Quản trị kinh doanh trường Đại học Bách Khoa Hà Nội nghiên cứu trong luận văn thạc sỹ kinh tế với đề tài: “ Cải tiến công tác quản lý đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu tại chi cục Hải quan Nam Định” năm 2013. Đề tài này đã đề xuất các biện pháp cải tiến công tác quản lý đối với nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng XK, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về Hải quan đối với hoạt động XNK trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Hoàn thiện thủ tục Hải quan đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu đã được Ths. Hoàng Thuỳ Dương chuyên ngành Quản trị kinh doanh nghiên cứu trong luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh với đề tài: “Hoàn thiện thủ tục Hải quan đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu ở Cục Hải quan TP. Hà Nội-nhìn từ góc độ doanh nghiệp”; Đề tài đã đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện thủ tục Hải quan đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu trên góc độ doanh nghiệp của Cục Hải quan Hà Nội nhằm hoàn thiện hoá thủ tục Hải quan đối với doanh nghiệp trên địa bàn hoạt động của Cục Hải quan Thành phố Hà Nội.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường, nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu ngày càng đa dạng cả về chủng loại, quy mô… gây khó khăn cho cả Hải quan và doanh nghiệp trong công tác quản lý. Chính vì thế có rất nhiều sinh viên nghiên cứu về vấn đề này trong luận văn cuối khoá như sinh viên Lưu Thị Linh CQ46/05.02 Học Viện Tài Chính với đề tài: “Công tác thanh khoản nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu”; sinh viên Đỗ Thị Hồng với đề tài: “ Tăng cường quản lý của Cục Hải quan Thanh Hoá đối với nhập khẩu nguyên liệu cho sản xuất hàng xuất khẩu”;…. .Như vây, các đề tài đều có cùng đối tượng nghiên cứu nhưng phạm vi nghiên cứu khác nhau, dẫn tới mục tiêu nghiên cứu khác nhau và đưa ra các phương hướng, giải pháp cho vấn đề nghiên cứu là khác nhau.

Đối tượng, phạm vi nghiên cứu hoạt động quản lý Hải quan đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là: Hoạt động quản lý của Hải quan đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng XK tại chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư – Gia công, Cục Hải quan Thành phố Hà Nội.

Phạm vi nghiên cứu của đề tài là: Hoạt động quản lý của Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư – Gia công đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để SXXK trong giai đoạn 2012-2014.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

Đề tài nghiên cứu một số lý luận cơ bản về nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, cũng như quản lý về Hải quan đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng XK. Từ đó đánh giá thực trạng của hoạt động quản lý Hải quan đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu SXXK của Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư – Gia công, đề xuất phương hướng, giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý Hải quan đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu SXXK, góp phần quản lý tốt, minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi cho các DN sản xuất, kinh doanh, tăng năng lực cạnh tranh trong quan hệ thương mại quốc tế. Đồng thời cũng hạn chế được các hành vi gian lận thượng mại gây thất thu thuế cho Nhà nước, ảnh hưởng đến nền sản xuất trong nước.

Phương pháp nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu dựa trên phương pháp luận duy vật biện chứng, trong đó vận dụng các quan điểm khách quan, toàn diện, lịch sử khi xem xét, đánh giá từng vấn đề cụ thể. Đồng thời dựa trên quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về những vấn đề liên quan.

Ngoài ra, đề tài còn dùng phương pháp tổng hợp, phân tích, thống kê so sánh, sử dụng nguồn dữ liệu thứ cấp như: số liệu thống kê của các chi cục Hải quan tiêu biểu, thông tin thu được từ các website, sách, báo…. để kết hợp nghiên cứu lý luận với khảo sát thực tiễn. Từ đó có cái nhìn cụ thể hơn về công tác quản lý Hải quan nói chung đối với nguyên liệu, vật tư NK để sản xuất hàng xuất khẩu.

Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu và kết luận thì bài nghiên cứu bao gồm 3 chương:

  • Chương 1. Cơ sở lý luận quản lý Nhà nước về Hải quan đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu
  • Chương 2. Thực trạng thực hiện quản lý Nhà nước về Hải quan đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu tại Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư – Gia công, Cục Hải quan Thành phố Hà Nội
  • Chương 3. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về Hải quan đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu tại Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư – Gia công, Cục Hải quan Thành phố Hà Nội.

Tải luận văn miễn phí!

Video Hướng dẫn download luận văn

Công ty TNHH Thế giới in ấn và photocopy
Địa chỉ: 87 Trần Đại Nghĩa – phường Bách Khoa – quận Hai Bà Trưng – Hà Nội
Hotline: 0938 152 888 – 0466 635 333
Email: insinhvienbk@gmail.com
Quản lý Nhà nước về Hải quan đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu tại Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư – Gia công, Cục Hải quan Thành phố Hà Nội
Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *