Mặt khác với những dự kiến thay đổi của Luật NSNN về tầm quan trọng của ngân sách địa phương, thu NSX là một trong những vấn đề cần quan tâm. Làm thế nào để quản lý công tác thu NSX tốt hơn và giải quyết những vấn đề xung quanh thu NSX như thế nào? Để làm rõ những vấn đề trên tôi chọn đề tài: “Quản lý thu ngân sách xã trên địa bàn huyện Tiền Hải, Thái Bình” với hy vọng sẽ làm rõ những thực trạng còn tổn tại và giải pháp dự kiến để khắc phục những tồn tại đó trong công tác quản lý thu NSX, góp phần vào mục tiêu phát triển các xã trên địa bàn huyện Tiền Hải và cũng như toàn Tiền Hải.

Đề tài: “Quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn Chi cục thuế quận Tây Hồ – Thành Phố Hà Nội”

1. Tính cấp thiết của đề tài của đề tài luận văn

NSX là công cụ, phương tiện vật chất bằng tiền để chính quyền cấp xã thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Trong đó quy mô NSX là công cụ kinh tế quan trọng điều tiết quản lý nền KT-XH tại địa phương. Chính vì vậy chính quyền xã cần phải quan tâm nhằm nâng cao công tác quản lý thu NSX trên địa bàn.

Trong những năm gần đây, việc thực hiện quản lý thu NSX của huyện Tiền Hải vẫn còn nhiều vấn đề, từ việc lập dự toán đến việc thực hiện còn nhiều bất cập, trình độ quản lý ngân sách xã còn nhiều hạn chế, việc đào tạo cán bộ, sắp xếp luân chuyển cán bộ chưa đáp ứng được công tác quản lý ngân sách xã trong giai đoạn hiện nay. Mặt khác với những dự kiến thay đổi của Luật NSNN về tầm quan trọng của ngân sách địa phương, thu NSX là một trong những vấn đề cần quan tâm. Làm thế nào để quản lý công tác thu NSX tốt hơn và giải quyết những vấn đề xung quanh thu NSX như thế nào? Để làm rõ những vấn đề trên tôi chọn đề tài: “Quản lý thu ngân sách xã trên địa bàn huyện Tiền Hải, Thái Bình” với hy vọng sẽ làm rõ những thực trạng còn tổn tại và giải pháp dự kiến để khắc phục những tồn tại đó trong công tác quản lý thu NSX, góp phần vào mục tiêu phát triển các xã trên địa bàn huyện Tiền Hải và cũng như toàn Tiền Hải.

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài luận văn

Mục tiêu chung: Trên cơ sở làm rõ những lý luận cơ bản, đánh giá đúng thực trạng tình hình quản lý thu ngân sách xã trên địa bàn huyện Tiền Hải từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách xã trên địa bàn huyện Tiền Hải, góp phần đẩy mạnh và phát triển kinh, xã hội của huyện.

Mục tiêu cụ thể: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về vấn đề quản lý ngân sách xã. Đi tìm hiểu thực trạng quản lý thu ngân sách xã trên địa huyên Tiền Hải ở ba khâu lập dự toán, chấp hành dự toán, quyết toán.Vận dụng những kiến thức đã học vào đánh giá thực trạng quản lý thu ngân sách xã ở địa phương, nêu ra những điểm mạnh đồng thời phát hiện những hạn chế và nguyên nhân gây ra những tồn tại đó. Từ thực tế đó đề xuất những giải pháp nhằm tăng cường quản lý thu ngân sách xã trên địa bàn huyện Tiền Hải.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài luận văn

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là những vấn đề lý luận và thực tiễn về thu và quản lý thu ngân sách xã.

Phạm vi nghiên cứu:

Về nội dung, luận văn tập trung nghiên cứu về nguồn thu, phân cấp nguồn thu và quản lý thu ngân sách xã theo 3 khâu của chu trình NSNN.

Về không gian và thời gian, luận văn nghiên cứu thực trạng quản lý thu ngân sách xã giai đoạn năm 2012 – 2014 và mục tiêu, phương hướng, giải pháp tăng cường quản lý thu ngân sách xã giai đoạn 2015 – 2020 trên địa bàn huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

4. Phương pháp nghiên cứu đề tài luận văn

Luận văn được sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau đây:

– Phương pháp thu thập số liệu: thu thập số liệu quá khứ ở đơn vị thực tập thông qua báo cáo các năm và tài liệu liên quan.

– Phương pháp thực nghiệm thông qua quan sát, phỏng vấn trực tiếp: trực tiếp đến đơn vị thực tập để quan sát, học hỏi các cán bộ trong bộ phận quản lý thu ngân sách xã.

– Phương pháp so sánh: so sánh số liệu giữa các năm, giữa thực tế và dự toán để đánh giá được tình hình quản lý thu ngân sách xã.

5. Kết cấu dự kiến của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận và phụ lục; nội dung chính của luận văn được kết cấu gồm 3 chương:

  • Chương 1: Tổng quan về thu và quản lý thu ngân sách xã
  • Chương 2: Thực trạng thu và quản lý thu ngân sách xã trên địa bàn huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
  • Chương 3: Một số giải pháp tăng cường quản lý thu ngân sách xã trên đìa bàn huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Tải luận văn miễn phí!

Video Hướng dẫn download luận văn

Công ty TNHH Thế giới in ấn và photocopy
Địa chỉ: 87 Trần Đại Nghĩa – phường Bách Khoa – quận Hai Bà Trưng – Hà Nội
Hotline: 0938 152 888 – 0466 635 333
Email: insinhvienbk@gmail.com
Quản lý thu ngân sách xã trên địa bàn huyện Tiền Hải, Thái Bình
Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *