Chính vì thế em đã chọn đề tài cho luận văn tốt nghiệp là

Hoàn thiện quy trình kiểm toán chi phí hoạt động trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán Việt

  • Mục đích nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu với 3 mục đích:

  • Hệ thống hóa làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về quy trình kiểm toán chi phí hoạt động trong kiểm toán báo cáo tài chính.
  • Làm rõ thực trạng quy trình kiểm toán chi phí hoạt động trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán Việt. Qua đó làm rõ những ưu, nhược điểm và tìm ra nguyên nhân của thực trạng.
  • Thông qua lý luận và thực trạng quy trình kiểm toán chi phí hoạt động tại Công ty TNHH Kiểm toán Việt để đưa ra những giải pháp khắc phục nhằm hoàn thiện quy trình và phương pháp kiểm toán chi phí hoạt động trong kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty TNHH Kiểm toán Việt.
  • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng của đề tài này là quy trình kiểm toán chi phí hoạt động trong kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH Kiểm toán Việt.

3.2 Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi của đề tài giới hạn ở quy trình kiểm toán chi phí hoạt động tại Công ty TNHH Kiểm toán Việt, với tư cách là một khoản mục trong cuộc kiểm toán BCTC kết thúc kiểm toán không lập BCKT mà chỉ lập BBKT.

Luận văn có sử dụng số liệu năm 2015 của Công ty TNHH kiểm toán Việt.

  • Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu chung: Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu dựa trên cơ sở các phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác – Lê nin.

Các phương pháp cụ thể:  Phương pháp điều tra, phân tích, so sánh, tổng hợp, thống kê, logic… đồng thời sử dụng các bảng biểu để minh họa. Ngoài ra, đề tài còn sử dụng các phương pháp riêng có của kiểm toán là: phương pháp kiểm toán tuân thủ và phương pháp kiểm toán cơ bản.

  • Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm 3 chương chính:

Chương 1: Những lý luận cơ bản về chi phí hoạt động và kiểm toán chi phí hoạt động trong kiểm toán Báo cáo tài chính.

Chương 2: Thực trạng quy trình kiểm toán chi phí hoạt động trong kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH Kiểm toán Việt (VIETCPA).

Chương 3: Một số giải pháp góp phần hoàn thiện quy trình kiểm toán chi phí hoạt động tại Công ty TNHH Kiểm toán Việt (VIETCPA).

Chi phí hoạt động tại một khách hàng của VIETCPA nói chung thường bao gồm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.

Chi phí bán hàng: là những khoản chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, lao vụ, dịch vụ trong kỳ, bao gồm các chi phí chào hàng, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo sản phẩm, hoa hồng bán hàng, chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa, chi phí bảo quản, đóng gói, vận chuyển,…

Nội dung của chi phí bán hàng bao gồm các yếu tố sau:

Chi phí nhân viên bán hàng: là toàn bộ các khoản tiền lương phải trả cho nhân viên bán hàng, nhân viên đóng gói, bảo quản sản phẩm, hàng hóa, vận chuyển đi tiêu thụ và các khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, KPCĐ).

Chi phí vật liệu, bao bì: là các khoản chi phí về vật liệu, bao bì để đóng gói, bảo quản sản phẩm, hàng hóa, vật liệu dùng sửa chữa TSCĐ dùng trong quá trình bán hàng, nhiên liệu cho vận chuyển sản phẩm hàng hóa.

Chi phí dụng cụ, đồ dùng: là chi phí về công cụ dụng cụ, đồ dùng đo lường, tính toán làm việc ở khâu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Chi phí khấu hao TSCĐ: Để phục vụ cho quá trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, và cung cấp dịch vụ như nhà kho, cửa hàng, phương tiện vận chuyển, bốc dỡ.

Chi phí bảo hành sản phẩm: là các khoản chi phí bỏ ra để sửa chữa, bảo hành sản phẩm, hàng hóa trong thời gian bảo hành.

Chi phí dịch vụ mua ngoài: là các khoản chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho quá trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ như: Chi phí cho thuê tài sản, thuê kho, thuê bến bãi, thuê dỡ vận chuyển, tiền hoa hồng đại lý …

Chi phí bằng tiền khác: là các khoản chi phí bằng tiền phát sinh trong quá trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ nằm ngoài các chi phí kể trên như: Chi phí tiếp khách, hội nghị khách hàng, chi phí quảng cáo giới thiệu sản phẩm hàng hóa…

Chi phí quản lý doanh nghiệp: là những khỏa chi phí liên quan trung đến toàn bộ hoạt động của các doanh nghiệp mà không tách riêng ra được cho bất kỳ một hoạt động nào gồm các chi phí về lương nhân viên bộ phận quản lý, chi phí vật liệu văn phòng, công cụ lao động, khoản lập dự phòng phải thu khó đòi, chi phí dịch vụ mua ngoài,…

Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm các yếu tố chi phí như sau:

Chi phí nhân viên quản lý: gồm tiền lương, phụ cấp phải trả cho ban giám đốc, nhân viên các phòng ban của doanh nghiệp và khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ, trên tiền lương nhân viên quản lý theo tỷ lệ quy định.

Chi phí vật liệu quản lý: trị giá thực tế các loại vật liệu, nhiên liệu xuất dùng cho hoạt động quản lý của ban giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ của doanh nghiệp, cho việc sửa chữa TSCĐ … dùng chung của doanh nghiệp.

Chi phí đồ dùng văn phòng: chi phí về dụng cụ, đồ dùng văn phòng dùng cho công tác quản lý chung của doanh nghiệp.

Chi phí khấu hao TSCĐ: khấu hao của những TSCĐ dùng chung cho doanh nghiệp như văn phòng làm việc, kho tàng, vật kiến trúc, phương tiện truyền dẫn.

Thuế, phí, lệ phí: các khoản thuế như thuế nhà đất thuế môn bài, và các khoản phí, lệ phí giao thông, cầu phà.

Chi phí dự phòng: khoản trích lập dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả tính vào chi phí sản xuất kinh doanh.

Chi phí dịch vụ mua ngoài: các khoản chi phí về dịch vụ mua ngoài phục vụ chung toàn doanh nghiệp như: tiền điện, nước, thuê sửa chữa TSCĐ, tiền mua và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng phát minh sáng chế phân bổ dần ( không đủ tiêu chuẩn TSCĐ), chi phí trả cho nhà thầu phụ.

Chi phí bằng tiền khác: các khoản chi khác bằng tiền ngoài các khoản đã kể trên, như chi hội nghị, tiếp khách, chỉ công tác phí, chi đào tạo cán bộ và các khoản chi khác…

  • Đặc điểm hạch toán CPBH, CPQLDN

Vui lòng chia sẻ bài viết này để nhìn thấy link Download luận văn miễn phí (file Word)

Công ty TNHH Thế giới in ấn và photocopy
Địa chỉ: 87 Trần Đại Nghĩa – phường Bách Khoa – quận Hai Bà Trưng – Hà Nội
Hotline: 0938 152 888 – 0466 635 333
Email: insinhvienbk@gmail.com
Quy trình kiểm toán chi phí hoạt động trong KTBCTC tại Kiểm toán Việt
5 (100%) 1 vote

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *