Luật Dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các văn bản pháp luật khác của Việt Nam quy định hoặc được điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoạc tham gia quy định.

Việc quy định điều kiện này nhằm đảm bảo khách hàng vay phải chịu trách nhiệm trả nợ theo quy định của pháp luật. Khi đó quyền đòi nợ của ngân hàng mới được pháp luật thừa nhận và bảo trợ.

Đề tài: “THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG TMCP BIDV”

Điều kiện vay vốn là những quy định cụ thể của ngân hàng đối với khách hàng có nhu cầu vay vốn. Ngân hàng chỉ cho vay đối với khách hàng có đủ các điều kiện sau:

(1) Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật:

(a) Đối với khách hàng vay là pháp nhân và cá nhân Việt Nam:

– Pháp nhân phải có năng lực pháp luật dân sự;

– Cá nhân và chủ doanh nghiệp tư nhân phải có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự;

– Đại diện của hộ gia đình phải có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự;

– Đại diện của tổ hợp tác phải có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự;

– Thành viên hợp danh của công ty hợp danh phải có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự;

(b) Đối với khách hàng vay là pháp nhân và cá nhân nước ngoài phải có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật của nước mà pháp nhân đó có quốc tịch hoặc cá nhân đó là công dân, nếu pháp luật nước ngoài đó được Bộ

Luật Dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các văn bản pháp luật khác của Việt Nam quy định hoặc được điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoạc tham gia quy định.

Việc quy định điều kiện này nhằm đảm bảo khách hàng vay phải chịu trách nhiệm trả nợ theo quy định của pháp luật. Khi đó quyền đòi nợ của ngân hàng mới được pháp luật thừa nhận và bảo trợ.

(2) Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp.

Khách hàng không được vay vốn để sử dụng cho các mục đích mà pháp luật cấm, mặt khách vốn vay cũng phải được sử dụng cho các hoạt động kinh doanh mà khách hàng được phép thực hiện thể hiện trong đăng ký kinh doanh.

(3) Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết.

Khả năng tài chính của khách hàng vay là khả năng về vốn, tài sản của khách hàng vay để đảm bảo hoạt động thường xuyên và thực hiện các nghĩa vụ thanh toán.

Khả năng tài chính của khách hàng được thể hiện thông qua mức độ vốn chủ sở hữu của khách hàng tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đời sống; tình hình tài chính lành mạnh, kinh doanh có lãi; cam kết của khách hàng về việc mua bảo hiểm đối với tài sản là đối tượng vay vốn mà theo pháp luật quy định phải mua bảo hiểm. Trường hợp pháp luật không quy định mua bảo hiểm nhưng xét thấy cần thiết phải đảm bảo an toàn vốn vay, các ngân hàng xem xét quyết định khách hàng vẫn phải cam kết mua bảo hiểm đối với đối tượng vay vốn mà pháp luật không bắt buộc phải mua bảo hiểm. Nếu khách hàng không thực hiện đúng cam kết mua bảo hiểm theo Hợp đồng thì ngân hàng cho vay được quyền chấm dứt cho vay, thu hồi nợ hoặc chuyển nợ quá hạn.

(4) Có dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khả thi và có hiệu quả; hoặc có dự án đầu tư, phương án phục vụ đời sống khả thi và phù hợp với quy định của pháp luật.

Khách hàng vay phải có tài liệu chưng minh khả năng hấp thụ vốn vay phù hợp với quy định của pháp luật và khả năng hoàn trả vốn vay ngân hàng. Ngân hàng chỉ cấp tín dụng cho các phương án, dự án vay vốn có hiệu quả kinh tế đảm bảo tạo ra nguồn để trả nợ vay ngân hàng cả gốc và lãi.

(5) Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trên cơ sở các điều kiện trên, căn cứ tính chất, quy mô, phạm vi ảnh hưởng của các quan hệ giữa các chủ thể khi tham gia giao dịch, các ngân hàng cần quy định cụ thể điều kiện vay vốn, đối tượng vay vốn khác nhau cho phù hợp. Ví dụ: Liên quan tới thế chấp quyền sự dụng đất để vay vốn thì các quan hệ giao dịch bảo đảm chịu sự chi phối của Luật đất đai, Luật dân sự còn các quan hệ liên quan tới hoạt động cho vay của Ngân hàng chịu sự chi phối bởi Luật Ngân hàng Nhà nước và Luật của Tổ chức tín dụng.

Tải luận văn miễn phí!

Video Hướng dẫn download luận văn

Công ty TNHH Thế giới in ấn và photocopy
Địa chỉ: 87 Trần Đại Nghĩa – phường Bách Khoa – quận Hai Bà Trưng – Hà Nội
Hotline: 0938 152 888 – 0466 635 333
Email: insinhvienbk@gmail.com
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG TMCP BIDV
5 (100%) 1 vote

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *